Mobirise
 1. VAŠE VIDEO U NÁS - ostáva na Vašom kanáli, jednoducho ho zaradíme do nášho bloku videí. Že ho ešte nemáte?
 2. VYROBÍME! Zvučky, Event, či Art video - žiadny problém! Používame skúsenosti, talent a techniku FULL HD CANON, SONY, ZOOM, YI 2K, na vyžiadanie i PANASONIC LEICA 4K
 3. VÁŠ SLAJD V NAŠOM VIDEU - oslovíte nových divákov na Slovensku i v Čechách. Každý blok Správ bude mať svoju vlastnú kampaň a promovaný bude i na portáli CEZ OKNO s cca 30 000 čitateľmi!
 4. PONDELOK-PIATOK od 19:30 každý deň iná [slučka] ►LIVE SPRÁVY CEZ OKNO
  Premiéra každý PRVÝ a TRETÍ UTOROK v mesiaci o 18.00 hod ►LIVE TV CEZ OKNO
  Premiéra každý DRUHÝ ŠTVRTOK v mesiaci o 18.00 hod ►LIVE STREAM CEZ OKNO
  Premiéra každý POSLEDNÝ ŠTVRTOK v mesiaci o 18.00 hod ►LIVE TV KEMET

  NAPÍŠTE NÁM: spravy@cez-okno.net

NAPÍŠTE NÁM

Odpovieme v najkratšom možnom čase

SPOLUPRÁCA       KANÁLY       PROPAGÁCIA